Trwa ładowanie...
d27yqat
d27yqat

Armia Krajowa (AK)

Armii Krajowej pomagało również harcerstwo, czyli Szare Szeregi East News
Armii Krajowej pomagało również harcerstwo, czyli Szare Szeregi

Armia Krajowa, działająca pod kryptonimem Polski Związek Powstańczy, jest uważana za jedno z największych i jedno z najlepiej zorganizowanych wojsk podziemnych w Rzeczpospolitej okupowanej przez Związek Radziecki oraz III Rzeszę. Armia Krajowa powstała z konieczności scalenia wszystkich organizacji podziemnych w jeden organizm i podporządkowaniu go jednemu dowództwu, czyli rządowi RP w Londynie, do którego należały zresztą Siły Zbrojne RP.

Armia Krajowa miała być organizacją ponadpartyjną, a jej celem było dywersyjne łamanie okupanta, osłabienie jego morale oraz wywołanie powstania na ziemiach polskich w dogodnym momencie.

Armia Krajowa – struktura

Armia Krajowa działała na całym terytorium okupowanej Polski i dzieliła się na kilka dużych oddziałów, z których każde miało własne dowództwo oraz dzieliło się na mniejsze organy. Były to:

  • Oddział I Organizacyjny – zajmował się łącznością konspiracyjną członków AK, organizacją działań i sprawami personalnymi. W skład tego oddziału wchodziły np. Wojskowe Sądy Specjalne, Duszpasterstwo, Wojskowa Służba Kobiet,
  • Oddział II Informacyjno-Wywiadowczy – jego zadaniem był kontrwywiad, wywiad, dbanie o informację,
  • Oddział III Operacyjno-Szkoleniowy – zajmował się planowaniem i kontrolą bieżących działań zbrojnych oraz przygotowywaniem powstania; w jego skład wchodził m. in. wydział Piechoty i Wyszkolenia, Artylerii, Lotnictwa,
  • Odział IV Zaopatrzenia (Kwatermistrzowski) – oddział ten kierował służbami, np. sanitarnymi, uzbrojenia itp.,
  • Oddział V-O (Łączność Operacyjna) – jego zadaniem było dbanie o służbę kurierską, zapewnienie łaczności, opieka nad żołnierzami wojsk sprzymierzonych,
  • Oddział V-K (Łączność Konspiracyjna) – jak sama nazwa wskazuje zajmował się łącznością konspiracyjną,
  • Oddział VI Biuro Informacji i Propagandy (BiP) – zajmował się propagandą,
  • Oddział VII Finanse i Kontrola – zajmował się zapleczem finansowym wojska,
  • Oddział VIII Szefostwo Biur Wojskowych,
  • Kedyw (Kierownictwo Dywersji) – oddział zajmujący się działaniami nieregularnymi, tj. dywersją i sabotażem.

Ponadto AK dzieliło się na części terytorialne, tj. okręgi, odpowiadające ówczesnym województwom, obwody w powiatach oraz placówki w gminach.

Armia Krajowa – walka bieżąca

Żołnierze Armii Krajowej na terenach okupowanej Polski zajmowali się głównie działaniami nieregularnymi, to znaczy wywiadem, sabotażem, propagandą oraz dywersją. Równolegle do tych działań prowadzono również przygotowania do walki w powstaniu.

Działaniami sabotażowymi objęto przemysł, tj. akcje minerskie na kolejach, węzłach transportowych, ataki na wozy z paliwem, uzbrojeniem i żywnością. Prócz tego dokonywano zamachów na funkcjonariuszy służb hitlerowskich, partyzanckich ataków na patrole, ale także posługiwano się propagandą i dezinformacją (wydawano propagandową prasę, ulotki), szpiegostwem oraz ekspropriacją, czyli przymusowym wywłaszczaniem czyjejś własności.

W skład akcji sabotażowych AK wchodziły również działania tzw. małego sabotażu, prowadzonego przez Szare Szeregi.

Armia Krajowa – udział w Powstaniu Warszawskim

Powstanie Warszawskie związane było z organizowaną przez AK akcją o kryptonimie "Burza". Uczestniczyło w nim 50 tys. żołnierzy Armii Krajowej pod dowództwem ppłk. Antoniego Chruściela (pseudonim Monter) oraz inne ugrupowania współpracujące z armią konspiracyjną, tj. Polska Armia Ludowa, Korpus Bezpieczeństwa, Armia Ludowa.

Powstanie warszawskie trwało 63 dni i zakończyło się kapitulacją w 1944 roku.

Armia Krajowa (AK)
Rok założenia

1942

Typ organizacji

wojsko konspiracyjne

Cele

- wywołanie powstania,
- wyrwanie z jarzma okupanta,
- walka nieregularna, tj. dywersyjna, sabotażowa, psychologiczna.

Liczba członków

390 tys.

d27yqat
d27yqat

d27yqat
d27yqat
d27yqat